Katso video

UV-desinfioinnilla puhdistetut jätevedet täyttävät uimavesille asetetut raja-arvot.

Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistus on alkanut Lahdessa vuonna 1910 ja jätevesien puhdistamista velvoittaa ympäristölupa. Toiminta-alueellamme on neljä jätevedenpuhdistamoa Kariniemessä, Ali-Juhakkalassa, Nastolassa ja Hämeenkoskella.

Kahdella isoimmalla jätevedenpuhdistamolla, Kariniemessä ja Ali-Juhakkalassa, käsittelemme noin 90 % toiminta-alueemme jätevesistä.

Jätevedenpuhdistusprosessi on jatkuvaa ja sitä tehdään tauotta jokaisena päivänä. Jätevesi kiertää puhdistamolla keskimäärin yhden vuorokauden ennen sen siirtymistä Nikulan tasausaltaaseen. Nikulan tasausaltaassa vesi viipyy noin kaksi vuorokautta, jonka jälkeen se vielä hygienisoidaan ultraviolettivaloilla ennen sen siirtymistä Porvoonjokeen.

Jäteveden käsittelyprosessin ensimmäinen vaihe

Puhdistusprosessi käynnistyy mekaanisella vaiheella. Mekaanisessa vaiheessa jätevedestä poistetaan karkea kiintoaines välppäyksellä. Tämän jälkeen jätevedestä poistetaan hiekka, sora, rasva ja muu sekajäte. Lisäksi puhdistamon mekaaniseen vaiheeseen vastaanotetaan haja-asutusalueiden likavesiä eli niin kutsuttuja sakokaivolietteitä.

Jäteveden käsittelyprosessin toinen vaihe

Mekaanisen puhdistusprosessin jälkeen jäteveden sisältämä fosfori poistetaan kemiallisesti. Jäteveteen lisätään rautasuolaa eli ferrosulfaattia, joka saostaa vedessä olevan fosforin eroteltavaan muotoon.

Lisäksi jäteveden pH:ta säädetään tarvittaessa ja tähän käytetään puhdistamoillamme soodaa tai lipeää.

Jäteveden käsittelyprosessin kolmas vaihe

Kolmannessa puhdistusprosessin vaiheessa jäteveden biologisesta puhdistuksesta vastaavat jäteveden sisältämät bakteerit. Biologinen vaihe tapahtuu jätevedenpuhdistamoilla ilmastusaltaissa, joissa bakteereille pyritään luomaan optimaaliset olosuhteet kasvulle ja lisääntymiselle. Bakteereista muodostuu aktiivilietettä, mikä kuluttaa jätevedestä orgaanista aineista. Samalla myös yli 70% jätevedessä olevasta typestä poistuu bakteerien kasvun ja toiminnan seurauksena.

Jäteveden käsittelyprosessin viimeinen vaihe

Jäteveden käsittelyprosessin viimeisenä vaiheena purkuvedet hygienisoidaan tehokkaasti uimavesidirektiivin vaatimusten mukaiseen tasoon. Tämä tapahtuu desinfioimalla lähtevä vesi ultraviolettivalolla. UV-laite on päällä uimavesikautena.

Jäteveden-
puhdistamoilla
käsitellään
noin 12,3 milj.m3
jätevesiä vuodessa.

Tämä tarkoittaa noin 40 ämpärillistä sekunnissa.

 

Vuosittainen
vastaanotettu sakokaivo-
lietemäärä on noin

25 000 m3

Biologisessa puhdistuksessa saadaan orgaanisesta aineesta poistettua yli 98 %.

Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolla on yhteensä noin 24 000 m3 prosessialtaita, mikä vastaa noin

kymmentä
olympiauima-allasta.